รายการ วอลเลย์บอล ทีมชาย คู่ที่ 1 สายที่ D คู่ที่ 1 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.
   โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 นายจีรพัฒน์ มงคล เขตการแข่งขันที่ 6 พิษณุโลก
2 นายธนพล บุญยะ เขตการแข่งขันที่ 6 พิษณุโลก
3 นายบุญชัย เชื้อตะวันงาม เขตการแข่งขันที่ 6 พิษณุโลก
4 นายพลพล มาเอี่ยม เขตการแข่งขันที่ 6 พิษณุโลก
5 นายพสิษฐ์ สุแก้ว เขตการแข่งขันที่ 6 พิษณุโลก
6 นายรชต คูตระกูล เขตการแข่งขันที่ 6 พิษณุโลก
7 นายวรฤทธิ์ บางยิ้ม เขตการแข่งขันที่ 6 พิษณุโลก
8 นายวิศรุต จันทร์เรือง เขตการแข่งขันที่ 6 พิษณุโลก
9 นายเกรียงไกร ประเกตุแก้ว เขตการแข่งขันที่ 6 พิษณุโลก
10 เด็กชายจิราวัฒน์ จันต๊ะนัง เขตการแข่งขันที่ 6 พิษณุโลก
11 เด็กชายชินาธิป แปงแก้ว เขตการแข่งขันที่ 6 พิษณุโลก
12 เด็กชายอัครชัย แก้วน้ำอ่าง เขตการแข่งขันที่ 6 พิษณุโลก
1 ชนะพล ไสโสก เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
2 ชินกร ราชา เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
3 ทัพอธิชา กองเงิน เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
4 บดินทร์ อินธิศักดิ์ เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
5 พิทักษ์ ม่วงต้น เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
6 พีรพันธ์ เมืองนาง เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
7 ภูริเดช อำเห็ม เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
8 วีระวัฒน์ เพ็งผ่าน เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
9 ศรชัย วันทิสุทธิ์ เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
10 ศักรินทร์ บุตรด้วง เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
11 สุทัศน์ สุวรบุตร เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
12 อรรถกร ชมภูนิมิตร เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330