รายการ ฮอกกี้ ทีมชาย คู่ที่ 1 คู่ที่ 1 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08:30 น.
   สนามฟุตบอล กองบิน 23
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 ก้องภพ ใจเฉื่อย เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
2 ณัฐวัตร เพาะปลูก เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
3 ธีรภัท มั่นจันทร์ เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
4 ปุณณเมธ นิ่มเป็นสุข เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
5 พลชัย นาคอิ่ม เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
6 พิพัฒนพร จันทร์เศรษฐี เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
7 มานพ หวานล้ำ เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
8 วสิษฐ์พล ปรีชล เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
9 วีรพงศ์ เสียงเสนาะ เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
10 ศรัญญู กุมไธสง เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
11 ศาสวัติ เทพวงษ์ เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
12 สิทธา บุญมา เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
13 อติเทพ เงินเนตร เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
14 โสรดา พลายละหาร เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
1 นายกฤตพล พรมภู่ เขตการแข่งขันที่ 6 เพชรบูรณ์
2 นายกิตติพงษ์ ถิ่นบัวบาน เขตการแข่งขันที่ 6 เพชรบูรณ์
3 นายจิรานุวัฒน์ พรหมอินทร์ เขตการแข่งขันที่ 6 เพชรบูรณ์
4 นายฐิติศักดิ์ สีหาปัญญา เขตการแข่งขันที่ 6 เพชรบูรณ์
5 นายณัฐวุฒิ พิมพา เขตการแข่งขันที่ 6 เพชรบูรณ์
6 นายธนกร บุญแต่ง เขตการแข่งขันที่ 6 เพชรบูรณ์
7 นายมาโนช สำนักบ้านโคก เขตการแข่งขันที่ 6 เพชรบูรณ์
8 นายรัชพล ชาอุ่น เขตการแข่งขันที่ 6 เพชรบูรณ์
9 นายรัฐนันท์ ศรีสอนกาฬ เขตการแข่งขันที่ 6 เพชรบูรณ์
10 นายวรศักดิ์ อินทิมาศ เขตการแข่งขันที่ 6 เพชรบูรณ์
11 นายสิทธิพล ป้องผัด เขตการแข่งขันที่ 6 เพชรบูรณ์
12 นายเกษมศักดิ์ เรืองฤทธิ์ เขตการแข่งขันที่ 6 เพชรบูรณ์
13 เด็กชายจักรพงศ์ ทองเงิน เขตการแข่งขันที่ 6 เพชรบูรณ์
14 เด็กชายประเมษฐ์ จิตต์มั่นการ เขตการแข่งขันที่ 6 เพชรบูรณ์
15 เด็กชายวีระชัย น้อยลา เขตการแข่งขันที่ 6 เพชรบูรณ์
16 เด็กชายสรยุทธ์ ประสมกล้า เขตการแข่งขันที่ 6 เพชรบูรณ์
17 เด็กชายสุเมธ จันทรา เขตการแข่งขันที่ 6 เพชรบูรณ์

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330