รายการ ฟุตซอล ทีมชาย คู่ที่ 1 สายที่ A คู่ที่ 1 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08:00 น.
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 นายกันทรากร ขุมหิรัญ เขตการแข่งขันที่ 2 สระแก้ว
2 นายฐากูล มีแก้ว เขตการแข่งขันที่ 2 สระแก้ว
3 นายปรมินทร์ แมลงภู่ทอง เขตการแข่งขันที่ 2 สระแก้ว
4 นายพิเชษฐ ไพบูลย์ เขตการแข่งขันที่ 2 สระแก้ว
5 นายพีรพัฒน์ องค์สุนทร เขตการแข่งขันที่ 2 สระแก้ว
6 นายภัทรพล ผากเปี้ย เขตการแข่งขันที่ 2 สระแก้ว
7 นายวรวัฒน์ พลภูงา เขตการแข่งขันที่ 2 สระแก้ว
8 นายสุภกฤษฏิ์ ก๋งทอง เขตการแข่งขันที่ 2 สระแก้ว
9 นายเดชฤทธิ์ มหาวงษ์ เขตการแข่งขันที่ 2 สระแก้ว
1 กฤตนันท์ ผู้ตันหยง เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
2 จงชนะ นาคทั่ง เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
3 จิระณัฎฐ์ โสภาอนันต์ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
4 ตะวัน จันทะเสน เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
5 ทัศษิยะ โพธิ์ศรี เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
6 ธีรศักดิ์ เผยพิมาย เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
7 นุชาทร โพธิ์เงิน เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
8 พีรวิชญ์ กอแก้ว เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
9 พีรวุฒิ วรรณศรี เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
10 มนัสชัย อยู่สบาย เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
11 สหรัฐ ยิ้มกล่ำ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
12 สุรชัย พลทามูล เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
13 อาทิตย์ หนองใด เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
14 ไพรัช ผอบนาค เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330