รายการ แฮนด์บอล ทีมหญิง คู่ที่ 1 สายที่ A คู่ที่ 1 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08:00 น.
   โดมฟุตซอล ม.การกีฬา
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 ดญ.กัญญาวีย์ ปรารถ เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
2 ดญ.จรรยาภรณ์ เชื่อพุทร เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
3 ดญ.ฟารีดา และเซ็น เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
4 ดญ.เมธาวี แย้มใย เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
5 นส.กุนจิรา วาหมงคล เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
6 นส.ณัฐวรรณ เนียมทองดี เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
7 นส.ณิชาภา บุญวังแร่ เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
8 นส.ธนภัทร สวัสดี เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
9 นส.ภาวิณี ปริวันตา เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
10 นส.มัชฌิมา ทาหนองบัว เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
11 นส.ยุพดี สายน้อยยาว เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
12 นส.วนิดา โสภารักษ์ เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
13 นส.ศศิกานต์ ศักดา เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
14 นส.สุวภัทร ห้วยกระเจา เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
15 นางสาวพรชิตา โพธิ์กร่าง เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
16 นางสาววฤพัตร สุภากรณ์ เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
1 จิดาภา พรหมคุณ เขตการแข่งขันที่ 7 ประจวบคีรีขันธ์
2 จิตาภา ชมดวง เขตการแข่งขันที่ 7 ประจวบคีรีขันธ์
3 จิราธิป แซ่ตัน เขตการแข่งขันที่ 7 ประจวบคีรีขันธ์
4 ชนัญชิดา ลุณหงส์ เขตการแข่งขันที่ 7 ประจวบคีรีขันธ์
5 ณัฐนันท์ ประเสริฐชัย เขตการแข่งขันที่ 7 ประจวบคีรีขันธ์
6 ธนัชชา ภูมิวัฒน์ เขตการแข่งขันที่ 7 ประจวบคีรีขันธ์
7 นิศานาถ บุญนำศิริจิต เขตการแข่งขันที่ 7 ประจวบคีรีขันธ์
8 ปาริฉัตต์ จันทร์ลาด เขตการแข่งขันที่ 7 ประจวบคีรีขันธ์
9 มนัสวรรณ นกแก้ว เขตการแข่งขันที่ 7 ประจวบคีรีขันธ์
10 สุดารัตน์ เจริญสุข เขตการแข่งขันที่ 7 ประจวบคีรีขันธ์
11 สุนันทา ศรีเมือง เขตการแข่งขันที่ 7 ประจวบคีรีขันธ์
12 สุพิชชา เพชรนิล เขตการแข่งขันที่ 7 ประจวบคีรีขันธ์
13 สุพิชญา ศิลปาจารย์ เขตการแข่งขันที่ 7 ประจวบคีรีขันธ์
14 สุภานันท์ นันทนกมล เขตการแข่งขันที่ 7 ประจวบคีรีขันธ์
15 หทัยภัทร จันทวาสน์ เขตการแข่งขันที่ 7 ประจวบคีรีขันธ์
16 เพ็ญสิรี กลิ่นหอม เขตการแข่งขันที่ 7 ประจวบคีรีขันธ์

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330